ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A HTTPS://HU.FRONTLINE.COM honlapot (a továbbiakban: "Honlap") a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt) (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amelyek a Honlap minden látogatójára irányadók. A Honlap betöltésével, a Honlapra történő belépéssel és annak használatával Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezők és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a Tájékoztatóval, kérjük, ne használja a Honlapot. A Társaság a jelen Tájékoztatót bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is módosíthatja a szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért javasoljuk Önnek a Tájékoztató időről időre történő ismételt ellenőrzését.

A Boehringer Ingelheim nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jellege, köre és célja a felhasználó Honlapon tett látogatása során végrehajtott tevékenységétől függ. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása ugyanakkor minden esetben kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A személyes adatok kezelésére a következő rendelkezések vonatkoznak.

1. Adatkezelő adatai

cégnév: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.
cégjegyzékszám: 01-17-000552
képviseli: Oliver Rozboril, Ksenija Setlere és Dr. Fábián Zsolt fióktelep-vezetők
e-mail: DATAPROTECTION.HU@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM
tel.: +36 1 299 8900

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

2. Általános rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) – által meghatározott fogalmaknak. 

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.

3. A Honlap használata során megvalósított egyes adatkezelések

A Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló) előzetes hozzájárulásán alapul. 

a) Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés elsődleges célja: az Érintettnek a Honlaphoz történő hozzáférésének biztosítása, a Honlap használata (az egyes fentlévő anyagok megtekintése). 

Az Adatkezelő az elsődleges célon túlmenően alábbi célokból kezelheti az Önre vonatkozó információkat:

 1. a Honlap üzemeltetése,
 2. a Honlap fejlesztését segítő statisztikák készítése erre a célra történő felhasználása,
 3. annak biztosítása érdekében, hogy a Honlap tartalma a legmegfelelőbb módon jelenjen meg az Ön számára,
 4. hogy értesíthessük Önt az egyes előadásokról és a szolgáltatásunkat érintő bármely változásról, 
 5. hogy az esetleges mellékhatás-figyelésre és -bejelentésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni.

 

Az adatkezelések jogalapjai:

i.) A honlap használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Honlap használatát az Érintettek számára biztosítani tudja (ideértve az alapvető sütiket is), továbbá a Honlapot hatékonyabbá és a Honlap használatát észszerűbbé tegye. 

ii.) A mellékhatás-figyelésre vonatkozó kötelezettség esetén a jogalapot a mindenkor hatályos jogszabályi előírások biztosítják (különös tekintettel az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM rendeletre).

iii.) A sütik (ide nem értve az alapvető sütiket) tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamig, illetőleg az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, hacsak jelen Tájékoztató vagy valamely jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Az Érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása, információkérés esetén a válasz elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.

b) A kezelt adatok köre:

 1. az Ön Honlapunkon tett látogatásának adatai, ideértve különösen az IP cím, a forgalmi adatok, helyadatok és egyéb közlések adatai, illetőleg az Ön számítógépére vonatkozó egyéb adatok;
 2. mellékhatás bejelentés esetén az ezzel kapcsolatos adatok;
 3. ha Ön kapcsolatba lép az Adatkezelővel, Adatkezelő ezen levélváltást megőrizheti.

 

c) Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása:

Személyes adatokat harmadik féllel az alábbiak szerint oszthatunk meg:

i. Szabályozó hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettség és jogérvényesítés

Miután gyógyszeripari vállalat vagyunk, meghatározott és különleges szabályok vonatkoznak ránk, amilyen például a gyógyszerek (állatgyógyászati készítmények) mellékhatásainak engedélyezés utáni figyelése (farmakovigilancia). Ezek között vannak olyanok, amelyek megkövetelik tőlünk, hogy az Önök által beküldött jelentéseket az egész világon haladéktalanul továbbítsuk a szabályozó hatóságokhoz és más hatóságokhoz (adott esetben az Európai Uniótól eltérő adatvédelmi szinttel rendelkező országokba is). A hatóságoknak csak akkor adunk ki személyes adatokat, ha jogszabály kötelez rá.

Saját és harmadik felek jogainak védelme érdekében jogbirtokosok, tanácsadók, hatóságok számára is adhatunk át a jogszabályi előírások betartása mellett adatokat.

ii. Szolgáltatók, alvállalkozók

A személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett módon való kezelése érdekében külső szolgáltatókat vehetünk igénybe. Ezen szolgáltatók az adatokat a tőlünk kapott utasítások alapján számunkra, és a felügyeletünk mellett kezelik az adatvédelmi nyilatkozatban írottak szerint.
Jelenleg ilyen külső szolgáltató nincs.

iii. Boehringer Ingelheim cégcsoportbeli tagvállalatok

Nemzetközi vállalatcsoport lévén, más Boehringer Ingelheim vállalatokat is bevonunk adatkezelési folyamatainkba. Ezek a csoportba tartozó vállalatok kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból kezelik az adatokat.
 
iv. Adatok átadása az Európai Unión kívüli fogadó félnek

Adattovábbításra harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

v. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat.

vi. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjanak az adatok biztonságáról; 
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

vii. Adatok fizikai tárolása

Az Öntől gyűjtött adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja.

4. Webnaplózás

A Honlap használatakor bizonyos adatokat, ideértve a böngésző által küldött adatokat (például IP-cím, sütik fajtája, előző webhely, idő és dátum, megjelenített tartalom) a rendszer ideiglenesen tárol. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunk használatát, és ha szükséges, áttekintsük és érvényesítsük saját jogainkat és harmadik felek jogait a törvényi előírások, a használati feltételek és harmadik felek jogainak megszegése vagy megsértése esetén. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. A naplófájlokat a rendszer mindaddig tárolja, amíg az a megfelelő cél érdekében szükséges, ez elvben nem lehet hosszabb, mint 14 nap.

A Boehringer Ingelheim emellett az ilyen információkat anonimizált formában szükség szerint felhasználja a webhely továbbfejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban további információt talál a „Sütik” c. részben.

5. Sütik és hasonló technológiák

A sütik használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató ITT érhető el.

6. Speciális adatvédelmi nyilatkozat a farmakovigilanciáról

Az adatgyűjtés célja

Köszönjük, hogy jelentette a Boehringer Ingelheim állategészségügyi termékével kapcsolatos nemkívánatos eseményt vagy egyéb gyógyszerbiztonsági szempontból lényeges információt a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) vállalatnak. Bejelentése állategészségügyi szempontból nagyon fontos. Ezeket az adatokat kizárólag gyógyszerbiztonsági célokra használjuk fel és osztjuk meg. (A gyógyszerbiztonság (farmakovigilancia) az állatgyógyászati készítmények káros hatásainak gyűjtésével, észlelésével, értékelésével, figyelemmel kísérésével és megelőzésével foglalkozik).

Jelentéskezelés (adatközlés a Boehringer Ingelheim vállalatok és a hatóságok felé)

A Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe továbbítja a jelentést a nemzetközi farmakovigilanciai adatbázis működtetéséért felelős Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH részére.

A Boehringer Ingelheim világszinten köteles jelenteni minden farmakovigilanciai szempontból releváns információt az egészségügyi hatóságok felé (azon országokat is beleértve, amelyek adatvédelmi szintje esetleg eltér az EU-ban elfogadott szinttől).  A jelentések tartalmazzák az incidenssel kapcsolatos összes információt, de személyes adatokat csak korlátozott mértékben:
A bejelentők tekintetében a bejelentés a bejelentő szerepkörének (pl. az állatot kezelő állatorvos, gyógyszerész vagy az állat tulajdonosa) megjelölését, nevének kezdőbetűit és irányítószámának első két számjegyét tartalmazza. Az elérhetőségekre a fejlemények utánkövetéséhez, és ezáltal a nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos jó minőségű, hiánytalan információk szerzéséhez van szükség. Amennyiben a bejelentő nem kívánja megadni elérhetőségeit a Boehringer Ingelheimnek vagy a hatóságoknak, a „bejelentő neve” mezőbe a „visszatartva” vagy „megtagadva” kerül.

Emberi veszélyeztetettség bejelentése esetén a bejelentés kizárólag a beteg életkorát, nemét, nevének kezdőbetűit és az irányítószám első két számjegyét tartalmazza, a nevét nem.
Amennyiben az EU területén kívül eső Boehringer Ingelheim vállalat, üzleti partner vagy szolgáltató részére továbbítjuk adatait, úgy gondoskodunk a személyes adatok megfelelő védelméről.

Megőrzési időszak

Mivel a kedvezőtlen eseményekről szóló jelentések közegészségügyi szempontból fontosak, ezeket a jelentéseket még legalább 10 évig megőrizzük azután, hogy az adott terméket az utolsó olyan országban is kivonják a forgalomból, ahol az szerepelt a piaci kínálatban. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kérése

Kérésére tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, és milyen célokra. Indokolt esetekben személyes adatainak törlését, helyesbítését vagy a feldolgozás korlátozását is kérheti.
Kérését küldje a következő címre:

Letykó Beáta
DATAPROTECTION.HU@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM

Aggályok esetén továbbá az illetékes adatvédelmi hatósághoz is fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
UGYFELSZOLGALAT@NAIH.HU

7. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a)    Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is;
b)    Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
c)    Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

 • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
 • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
 • az adatkezelés jogellenes 
 • jogi kötelezettség előírja a törlést
 • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e)    Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
f)     Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
g)    Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
h)    visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a DATAPROTECTION.HU@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

Hol kaphatom meg ezeket a termékeket?